Dayton Broncos

2017 Class 5A (11M)  Division 1 - District 21
 

2007 Schedule
Record: 11-4-0   
WKTeamSCTeamSC  
*West Orange-Starkv22#Daytons14
#Daytonv22xNacogdochesf6
9/14 PFriendswoodv31#Daytonv28
xLumbertonp8#Daytond7
#Daytonv337Beaumont Ozeny0
#Daytonv40PVidory0D
#Daytonv49TLC Mauriceville813
#Daytonv20#Beaumont Centraly0
#Daytonv63PNederlandy0
10 #Daytonv40mPort Neches-Grovesd7
 #Daytonv49n@Crosbyd7B
 #Daytonv42xTexas Cityv10A
 #Daytonv43#Livingstony0R
 #Daytonv287Waller321Q
 TLake Travisv49#Dayton813S
2007 Schedule
DateOpponentScore 
0 West Orange-StarkL14-22
1 NacogdochesW22-6
9/14 FriendswoodL28-31
4 LumbertonL7-8
5 Beaumont OzenW33-0
6 VidorW40-0D
7 LC MauricevilleW49-13
8 Beaumont CentralW20-0
9 NederlandW63-0
10 Port Neches-GrovesW40-7
@CrosbyW49-7B
Texas CityW42-10A
LivingstonW43-0R
WallerW28-21Q
Lake TravisL13-49S
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 296-256-21
2018(0-8-1) 
2017(3-6)  
2016(3-6)  
2015(7-4)  
2014(8-4)  
2013(6-6)  
2012(8-2)  
2011(9-4)  
2010(8-4)  
2009(8-3)  
2008(12-2-1) 
2007(11-4)  
2006(9-3)  
2005(3-3)  
2004(1-3)  
2003(1-1)  
2002(2-1)  
2001(1-1)  
2000(4-1)  
1999(4-3)  
1998(8-1)  
1997(3-2)  
1996(1-3)  
1995(2-4)  
1994(2-4)  
1993(0-6)  
1992(0-6)  
1991(1-4)  
1990(3-2)  
1989(5-2)  
1988(1-4)  
1987(3-3)  
1986(3-3)  
1985(5-2)  
1984(0-6)  
1983(4-1)  
1982(1-4)  
1981(3-3)  
1980(2-4)  
1979(3-3)  
1978(1-4-1) 
1977(4-1)  
1976(2-3)  
1975(2-1)  
1974(2-1)  
1973(3-4)  
1972(5-2)  
1971(4-3)  
1970(6-1)  
1969(5-1)  
1968(5-0-1) 
1967(2-5)  
1966(5-1-1) 
1965(1-4)  
1964(0-4)  
1963(1-3)  
1962(2-2)  
1961(8-5)  
1960(4-2)  
1959(0-4)  
1958(0-3-1) 
1957(3-2)  
1956(3-2)  
1955(2-1)  
1954(3-2)  
1953(0-3-1) 
1952(4-0-1) 
1951(3-1)  
1950(4-1)  
1949(4-0-1) 
1948(3-1)  
1947(2-2)  
1946(0-4)  
1945(1-3-1) 
1944(2-1-1) 
1943(2-1-2) 
1942(2-1)  
1941(5-2)  
1940(2-3-1) 
1939(2-1-2) 
1938(2-3)  
1937(4-1)  
1936(2-1-2) 
1935(2-4)  
1934(3-2)  
1933(2-0-2) 
1932(2-2-1) 
1931(6-0)  
1930(3-1)  
1929(0-4)  
1928(1-2)  
1927(0-2)  
1926(0-1)  
1925(0-3)  
1924(1-3)  
1923(1-4)  
1922(0-2)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 296-256-21
2018(0-8-1) 
2017(3-6)  
2016(3-6)  
2015(7-4)  
2014(8-4)  
2013(6-6)  
2012(8-2)  
2011(9-4)  
2010(8-4)  
2009(8-3)  
2008(12-2-1) 
2007(11-4)  
2006(9-3)  
2005(3-3)  
2004(1-3)  
2003(1-1)  
2002(2-1)  
2001(1-1)  
2000(4-1)  
1999(4-3)  
1998(8-1)  
1997(3-2)  
1996(1-3)  
1995(2-4)  
1994(2-4)  
1993(0-6)  
1992(0-6)  
1991(1-4)  
1990(3-2)  
1989(5-2)  
1988(1-4)  
1987(3-3)  
1986(3-3)  
1985(5-2)  
1984(0-6)  
1983(4-1)  
1982(1-4)  
1981(3-3)  
1980(2-4)  
1979(3-3)  
1978(1-4-1) 
1977(4-1)  
1976(2-3)  
1975(2-1)  
1974(2-1)  
1973(3-4)  
1972(5-2)  
1971(4-3)  
1970(6-1)  
1969(5-1)  
1968(5-0-1) 
1967(2-5)  
1966(5-1-1) 
1965(1-4)  
1964(0-4)  
1963(1-3)  
1962(2-2)  
1961(8-5)  
1960(4-2)  
1959(0-4)  
1958(0-3-1) 
1957(3-2)  
1956(3-2)  
1955(2-1)  
1954(3-2)  
1953(0-3-1) 
1952(4-0-1) 
1951(3-1)  
1950(4-1)  
1949(4-0-1) 
1948(3-1)  
1947(2-2)  
1946(0-4)  
1945(1-3-1) 
1944(2-1-1) 
1943(2-1-2) 
1942(2-1)  
1941(5-2)  
1940(2-3-1) 
1939(2-1-2) 
1938(2-3)  
1937(4-1)  
1936(2-1-2) 
1935(2-4)  
1934(3-2)  
1933(2-0-2) 
1932(2-2-1) 
1931(6-0)  
1930(3-1)  
1929(0-4)  
1928(1-2)  
1927(0-2)  
1926(0-1)  
1925(0-3)  
1924(1-3)  
1923(1-4)  
1922(0-2)